The Garden Community for Garden Lovers

Katnip's Garden

Liatris 'White'

Genus: Liatris.

Species: Liatris spicata.

Photos of this plant